Korozal Email S2000 syntetická základná farba BIELA 1kg

Neohodnotené
Značka: Korozal

Univerzálna, syntetická základná farba pre náter kovových predmetov v interiéri a exteriéri, ale aj pre nátery dreva, drevotrieskových materiálov, drevovláknitých materiálov a betónu. Výdatnosť: 8-12 m2/kg.

Dostupnosť Na dotaz
Kód: 5160
5,45 € 5,45 € / 1 ks
Korozal Email S2000 syntetická základná farba BIELA 1kg
Neohodnotené
Značka: Korozal

Univerzálna, syntetická základná farba pre náter kovových predmetov v interiéri a exteriéri, ale aj pre nátery dreva, drevotrieskových materiálov, drevovláknitých materiálov a betónu.
Nie je určená pre úpravu nových pozinkovaných povrchov a na úpravu ľahkých kovov.
Je možné ho použiť pre obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov.

Výdatnosť:

- 8-12 m2/kg

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom a valčekom)
- S 6001 (aplikácia valčekom)

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu a iných nečistôt.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Narieďte riedidlom podľa potreby na vhodnú konzistenciu.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.
Druhú vrstvu je možné aplikovať najskôr po troch hodinách, nie však neskôr ako po 10 dňoch.

Čistenie náradia

Po skončení prác očistite pracovné náradie riedidlom S 6006, S 6001 alebo C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Skin Irrit. 2 H315 Rady (ES) č. 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412
Flam. Liq.3 H226

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Pozor

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H412 Škodlivá pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Obsahuje: butanón-oxím, ftalanhydrid.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Kategória : A/i Špeciálne jednozložkové náterové látky.
OR Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: < 500 g/l
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,250 kg/kg výrobku
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,210 kg/kg výrobku
Hustota prípravku: min.1,3 – 1,5 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: min.60 %.

Kategória: Farby na drevo
Hmotnosť: 1 kg