Bondex DECK PROTECT / Decking oil Ochranný syntetický napúšťací olej

Neohodnotené
Značka: Bondex

Ochranný napúšťací olej určený na ochranu a konzervovanie povrchu v exteriéri. Má vysokú penetračnú schopnosť a na povrchu dreva vytvára povrch odolný voči vode. Je určený predovšetkým na pochôdzne plochy. 

Balenie
Farba
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Dostupnosť Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Zvoľte variant
Môžeme doručiť do:
1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 1.8.2024 Zvoľte variant
Kód: 5602/BIE12 5602/BIE11 5602/BIE8 5602/BIE7 5602/BIE9 5602/BIE10 5602/BIE6 5602/BIE5 5602/BIE2 5602/BIE 5602/BIE3 5602/BIE4 Zvoľte variant
61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 € 63,20 € 61,50 € 20,45 € 20,45 € 20,45 € 20,45 € 20,45 € 20,45 € od 20,45 € 24,60 € / 1 l 24,60 € / 1 l 24,60 € / 1 l 24,60 € / 1 l 25,28 € / 1 l 24,60 € / 1 l 27,27 € / 1 l 27,27 € / 1 l 27,27 € / 1 l 27,27 € / 1 l 27,27 € / 1 l 27,27 € / 1 l
Bondex DECK PROTECT / Decking oil Ochranný syntetický napúšťací olej
Neohodnotené
Značka: Bondex

Ochranný napúšťací olej určený na ochranu a konzervovanie povrchu v exteriéri.
Má vysokú penetračnú schopnosť a na povrchu dreva vytvára povrch odolný voči vode.
Je určený predovšetkým na pochôdzne plochy a terasy v exteriéri. 
Poskytuje mimoriadne dlhú ochranu voči poveternostným vplyvom a zvýrazňuje štruktúru dreva.
Je možné ho aplikovať na záhradný nábytok, zábradlie, drevené obloženie a pod. vyrobené z tvrdého dreva. 

Pri aplikácií na smrekovec odporúčame vopred vykonať konzultáciu pre zaručenie kvality natieraného povrchu.

Výdatnosť:

- 10-16 m2/L

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt, prachu, zamodrania, zašednutia, machov a plesní.
Vrstvy starých, nepriľnavých náterov odstráňte.
Poškodené drevo obrúste a ošetrite až na čisté drevo.
Pri nanášaní oleja nesmie byť vlhkosť dreva vyššia ako 18%.
Pre zabránenie defektov (fľakov) natieraného povrchu odporúčame mäkké drevo pred náterom oleja ošetriť napúšťadlom v jednej vrstve.

Aplikácia

Pred použitím olej dôkladne premiešajte.
Olej je pripravený na použitie a neriedi sa.
Po premiešaní aplikujte olej štetcom v dvoch vrstvách až do nasýtenia dreva.
Prebytok oleja utrite (osušte) mäkkou handričkou alebo špongiou do 30 minút po aplikácií.

Nepoužívajte bezfarebný odtieň samostatne ako prvý náter.

Ošetrenie náteru

Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po počiatočnom ošetrení, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác ihneď umyte riedidlom White Spirit.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008.
Asp. Tox. 1, H304
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Prvky označovania

Výstražný piktogramy:


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Prevencia:
 Nie je použiteľné.
Odozva:
PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie
Uchovávanie: Uchovávajte uzamknuté.
Zneškodňovanie:

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Nebezpečné prísady:
Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov

Iná nebezpečnosť

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.
Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.