Primalex Mykostop Čistič fasád koncentrát 1l

Neohodnotené
Značka: Primalex

Profesionálny prípravok pomocou ktorého odstránite biologické nečistoty ako sú riasy, plesne a huby. Intenzívne pôsobí a preniká do hĺbky ošetrovaných materiálov, čím je zabezpečený potrebný účinok. Výdatnosť: 16-50 m2/L.

Dostupnosť Skladom - ihneď k odberu (1 ks)
Môžeme doručiť do:
18.6.2024
Kód: 5575
18,25 € 18,25 € / 1 l
Primalex Mykostop Čistič fasád koncentrát 1l
Neohodnotené
Značka: Primalex

Profesionálny prípravok pomocou ktorého odstránite biologické nečistoty ako sú riasy, plesne a huby.
Intenzívne pôsobí a preniká do hĺbky ošetrovaných materiálov, čím je zabezpečený potrebný účinok.
Vhodný je na odstraňovanie biologického napadnutia z betónu, pri príprave fasádnych povrchov, z minerálnych omietok, muriva, betónu, prírodného kameňa a pod.
Zároveň je prípravok použiteľný aj na čistenie terás, schodísk, striech, stavebných konštrukcií a pod.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť:

- 16-25 m2/L (pri ošetrení extrémne napadnutých plôch)
- 25-50 m2/L (pre ošetrenie stredne a ľahko napadnutých plôch)

Riedenie:

- vodou

Pomer riedenia:

- 1:3 (1 diel čističa a 3 diely vody)

Príprava podkladu

Povrchy, ktoré budete čistiť musia byť pevné a suché.
Nečistoty (t.j. v tomto prípade plesne, riasy a huby) pred použitím prípravku neodstraňujte.
Prípravok pred aplikovaním narieďte v stanovenom pomere a premiešajte.

Aplikácia

Zriedený prostriedok aplikujte na ošetrovaný povrch pomocou valčeka, štetca alebo postrekovača.
Štruktúru podkladu nechajte prípravkom nasať a 24 hodín pôsobiť.
Následne biologické nečistoty mechanicky odstráňte (vysokotlakovým čističom alebo kefou namočenou v tomto prípravku).
V prípade, že dôjde ku zmytiu prípravku odporúčame a povrch aplikovať zriedený prípravok znova.

Aplikáciu finálneho náteru odporúčame vykonať čo najskôr, najneskôr však do 4 týždňov

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Prevencia:
Noste ochranné rukavice.
Noste ochranný odev.
Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Odozva:
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Uchovávanie:
Uchovávajte uzamknuté.

Zneškodňovanie:
Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Iná nebezpečnosť

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.

Kategória: Fasády
Hmotnosť: 1 kg