Renokov 2V1

Neohodnotené

Na objednávku, dodanie 3-5 pracovných dní!

Balenie
Farba
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Dostupnosť Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Na sklade, dodanie do 3-5 dní Zvoľte variant
Môžeme doručiť do:
24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 24.6.2024 Zvoľte variant
Kód: 5497/ZEL2 5497/SED2 5497/2-7 5497/2-6 5497/2-5 5497/CERV 5497/ANT 5497/ZEL 5497/SED 5497/CERH 5497/0-8 5497/0-7 5497/0-9 5497/ANT3 5497/ZEL3 5497/SED3 5497/12 5497/11 5497/10 5497/CER2 5497/ANT2 Zvoľte variant
27,22 € 24,66 € 24,66 € 24,66 € 24,66 € 27,22 € 24,66 € 8,81 € 7,58 € 7,58 € 7,58 € 7,58 € 8,81 € 7,58 € 101,15 € 88,72 € 88,72 € 88,72 € 91 € 101,15 € 88,72 € od 7,58 €
Renokov 2V1
Neohodnotené

Na objednávku, dodanie 3-5 pracovných dní!

 

RENOKOV Antikorozná farba na kov 2v1 je syntetická antikorozná farba na kov, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom. Je vhodná na obnovu starších alebo čiastočne skorodovaných kovových predmetov v interiéri aj exteriéri, ako sú ploty, strechy, brány, stĺpy a plechárske konštrukcie.

Použitie

  •  

    Ako základná aj vrchná farba (2 v 1) na kov, zoxidovanú pozinkovanú oceľ a železo v exteriéri aj interiéri.

  •  

    je vhodná pre obnovu starších, aj čiastočne skorodovaných kovových predmetov, ako sú ploty, strechy, brány, stĺpy, klampiarske konštrukcie a pod.

Aplikácia

Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, prachu a nečistôt. Pred použitím dôkladne premiešať. Pri nátere väčších plôch zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Prípravok sa nanáša v 2 vrstvách, v intervale min. 12 hodín  medzi  jednotlivými vrstvami  pri teplote 20 – 25o C.  Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Pracovné pomôcky a náradie odporúčame očistiť riedidlom S 6006.

Výdatnosť 8 – 12 m2 / kg  na jednu vrstvu
Zasychanie: min. 12 hodín
Riedenie: pripravený k použitiu
Balenie: 0,75 kg, 2,5 kg a 10 kg
Skladovanie: V pôvodných obaloch pri teplote +5 až +30 °C.

 

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.3 – H226
Asp. Tox.1 – H304
STOT SE 3 – H336
Aquatic Chronic2 – H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Obsahuje:
uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromáty benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký Obsahuje butanón-oxím; kobaltium-bis(2-etylhexanoát). Môže vyvolať alergickú reakciu. (Kat.A/i) Špeciálne jednozložkové látky OR Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 499 g/l Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,480 kg/kg výrobku Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,410 kg/kg výrobku Hustota zmesi: min. 1,0 g/cm3 Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 52 %