Renolast asfaltohliníková farba na strechy

Neohodnotené

Farba: Strieborná. Renolast nový – asfaltohliníková farba na strechy. Nie je vhodná na nátery povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pitnou a úžitkovou vodou a krmovinami.

Balenie
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Dostupnosť Skladom - ihneď k odberu (3 ks) Skladom - ihneď k odberu (1 ks) Na dotaz Zvoľte variant
Môžeme doručiť do:
18.6.2024 18.6.2024 - Zvoľte variant
Kód: 5365/0-3 5365/0-4 5365/0-2 Zvoľte variant
71,55 € 35,55 € 148,75 € od 35,55 € 71,55 € / 1 ks 35,55 € / 1 ks 148,75 € / 1 ks
Renolast asfaltohliníková farba na strechy
Neohodnotené

Asfaltohliníková farba, ktorá sa používa ako reflexná izolačná náterová látka na náter strešnej krytiny na báze bitúmenu a plechu.
Farbu je možné použiť aj na nátery muriva, betónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje aj odrážanie slnečných lúčov - tým sa znižuje povrchová teplota natretých plôch, podstrešných a vnútorných priestorov.
Vytvára vrstvu, ktorá zabezpečuje odolnosť voči vode a odolnosť voči pôsobeniu UV žiarenia.

Strieborný odtieň farby Renolast zodpovedá odtieňu RAL 9006.
Na Renolast nie je možné použiť iné náterové látky - ak máte strechu alebo iný predmet natretý touto farbou, nie je možné ju pretrieť iným typom farby ako opätovne Renolastom.

Výdatnosť:

- 8-10 m2/kg

Riedenie: 

- neriedi sa 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez špiny, prachu, mastnoty, či olejových škvŕn. 
Plechové podklady môžu, ale nemusia byť ošetrené základným náterom. 
Na bitúmenové povrchy e možné naniesť Renolast priamo, prípadne staršie povrchy šetrite základným náterom Penetran.

Aplikácia 

Renolast pred použitím dôkladne premiešajte.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách.
Minimálna teplota pre aplikáciu Renolastu je +15°C.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je minimálne 4 hodiny.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP
Flam. Liq.3 H226
Asp. Tox.1 H304
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo: 
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Iná nebezpečnosť

Obsahuje: uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromáty (2-25%); benzín (ropný), hydrogénačne odsírený, ťažký
Kategória a podkategória regulovaného výrobku:
A/i/OR: Špeciálne jednozložkové náterové látky
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 440g/l
Hustota prípravku: min. 0,88 g/cm3
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 468 g/l
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,425 – 0,506 kg/kg výrobku
Obsah neprchavých látok – sušiny: 42 %