WD-40 400ml

Neohodnotené
Značka: WD-40

Známy multifunkčný sprej WD-40 chráni kov pred koróziou a hrdzou, vytesňuje vlhkosť a maže takmer všetko. Odstraňuje mastnotu, sadze a iné nečistoty z povrchov.

Balenie
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Dostupnosť Skladom - ihneď k odberu (3 ks) Skladom - ihneď k odberu (1 ks) Skladom - ihneď k odberu (3 ks) Zvoľte variant
Môžeme doručiť do:
25.6.2024 25.6.2024 25.6.2024 Zvoľte variant
Kód: 189428473 189428472 189428471 Zvoľte variant
7,60 € 5,20 € 3,60 € od 3,60 €
WD-40 400ml
Neohodnotené
Značka: WD-40

Známy multifunkčný sprej WD-40 chráni kov pred koróziou a hrdzou, vytesňuje vlhkosť a maže takmer všetko. Odstraňuje mastnotu, sadze a iné nečistoty z povrchov. Kvalita a výkon Aj po 60 rokoch pomáha pôvodná receptúra riešiť problémy s údržbou pre domácich majstrov, remeselníkov a profesionálnych používateľov. Výstražné a bezpečnostné upozornenia Výstražné slovo: nebezpečenstvo Bezpečnostné upozornenia: P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P405 - Uchovávajte uzamknuté. P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi. Výstražné upozornenia: H222 - Mimoriadne horľavý aerosól. H229 - Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

#WD40

Kategória: Impregnácie, odstraňovače
Balenie: 250ml, 400ml, 100ml